DOKUBOY DOKUMACILAR TEKSTİL MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş
İŞ BAŞVURU FORMU DOLDURAN İLGİLİ KİŞİ AYDINLATMA METNİ

Sayın İş Başvuru Formunu Dolduran Kişi,

Karacasu Ferhuş Mah. Havaalanı Cad. No:22/A Kahramanmaraş/TÜRKİYE adresinde mukim; Dokuboy Dokumacılar Tekstil Madencilik San. Ve Tic. Anonim Şirketi ile Paylaşmış olduğunuz adınız, soyadınız, doğum yılınız, doğum yeriniz, telefon numaranız, adresiniz, öğrenim durumunuz, bölümünüz ve e-posta adresinizi; İş başvuru sürecinizi değerlendirebilmemiz ve bu konu ile ilgili dönüş sağlayabilme amaçlarıyla sınırlı olarak kullanmaktadır. Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır.

Kişisel verileriniz, İş Başvurunuzun sağlıklı değerlendirilebilmesi ve bu konu ile ilgili dönüş sağlayabilme amacıyla Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5 inci maddesinin 2 nci fıkrasının f bendinde belirtilen ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Kişisel Verileri Koruma Kurumunun meşru menfaati hukuki sebebine dayalı olarak elektronik posta kanalıyla otomatik yolla toplanmaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 6 inci maddesinin Özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları alt başlığı altında 1 inci ve 2 inci fıkrasında belirtilen:

(1)Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

(2) Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.

Düzenlemesi uyarınca; Dokuboy Dokumacılar Tekstil Madencilik San. Ve Tic. Anonim Şirketi resmi internet sitesinde olan İş Başvuru Formu’na (lütfen kendinizi anlatınız bölümü vb.) yukarıda belirtilen KVKK 6. Madde de sınırlı sayıda sayılan Özel nitelikli Kişisel Verileriniz ile ilgili bilgileri girmeyiniz.

Kişisel Veri Sahibinin KVKK’ nın 11. Maddesinde Sayılan Hakları:

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

1- Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
2- Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3- Kişisel verilerin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d- Yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
4- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
5- KVKK 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesini isteme,
6- (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
7- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
9-Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVKK’ nın 13. Maddesinin 1. Fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi Karacasu Ferhuş Mah. Havaalanı Cad. No:22/A Kahramanmaraş/TÜRKİYE adresine yazılı olarak Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu ile Noter vasıtasıyla veya üyeliğinizin teyit edildiği 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında düzenlenen güvenli elektronik imza ile imzalanarak dokuboy@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik e-posta adresine veya kişisel verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, iletilebilecektir. Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK’nın 13. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlanacaktır. Yanıtlarımız KVKK’nın 13. Maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ücretsiz olarak ulaştırılacaktır.

DOKUBOY DOKUMACILAR TEKSTİL MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş